Notice: Undefined index: ca_data in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 24

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 24

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 24

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 24

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 26

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 26

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 27

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 27

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 28

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 28

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 29

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 29

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 33

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 33

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 35

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 45

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 50

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 55

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 60

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 65

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/wp-content/themes/myhome-child/scanID/index.php on line 70
PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor Object
(
  [zipClass:protected] => PhpOffice\PhpWord\Shared\ZipArchive Object
    (
      [numFiles] => 21
      [filename] => /tmp/PhpWordiYBNry
      [tempDir:PhpOffice\PhpWord\Shared\ZipArchive:private] => /tmp
      [zip:PhpOffice\PhpWord\Shared\ZipArchive:private] => ZipArchive Object
        (
          [status] => 0
          [statusSys] => 0
          [numFiles] => 0
          [filename] => 
          [comment] => 
        )
      [usePclzip:PhpOffice\PhpWord\Shared\ZipArchive:private] => 
    )
  [tempDocumentFilename:protected] => /tmp/PhpWordiYBNry
  [tempDocumentMainPart:protected] => 
CONTRACT DE ÎNCHIRIEREI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1.1. brunchea ovidiu cu domiciliul în (localitatea) -------------------, judeţul -------------------, str. -------------------, nr. -------------------, bloc -------------------, scara -------------------, etaj -------------------, ap. -------------------, posesor al C.I. seria -------------------, nr -------------------, CNP -------------------, eliberat de ------------------ la data de ------------------- cu valabilitate pana la data de -------------------, în calitate de PROPRIETAR si1.2. ------------------- cu domiciliul în (localitatea) -------------------, judeţul -------------------, str. -------------------, nr. -------------------, bloc -------------------, scara -------------------, etaj -------------------, ap. -------------------, posesor al C.I. seria -------------------, nr -------------------, CNP -------------------, eliberat de ------------------ la data de ------------------- cu valabilitate pana la data de -------------------, în calitate de CHIRIAŞau convenit să încheie prezentul contract de închiriere cu respectarea dispoziţiilor art. 1777-1835 Cod Civil şi a următoarelor clauze:II. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Primul, în calitate de proprietar închiriază, iar secundul, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa situată în (localitatea) -------------------, judeţul -------------------, str. -------------------, nr. -------------------, bloc -------------------, scara -------------------, etaj -------------------, apartament -------------------, compusă din ------------------- .2.2. Locuinţa ce face obiectul prezentului contract de închiriere va fi folosită de chiriaş şi membrii săi de familie.2.3. Locuinţa descrisă la pct. 2.1 s-a predat în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-primire încheiat între proprietar şi chiriaş, care face parte integrantă din prezentul contract.2.4. Termenul de închiriere este de 1 ( -------------------) an, cu începere de la data de Click or tap to enter a date. şi până la data de Click or tap to enter a date.. La expirarea acestui termen contractul se va putea prelungi automat pe perioade succesive, egale cu cea inițială, dacă niciuna dintre părți nu își exprimă cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data expirării duratei pentru care a fost încheiat sau prelungit, intenția de încetare.III. PREŢUL CONTRACTULUI3.1. Chiria aferentă locuinţei închiriate în valoare de ------------------- ( -------------------) EURO, se va plăti lunar în avans pentru luna calendaristică în curs.3.2. Chiria se datorează începând cu data de Click or tap to enter a date. şi se achită proprietarului în contul nr. -------------------, deschis la Banca ------------------- în data de ------------------- a fiecarei luni, fără o întârziere mai mare de 5 zile.3.3. La data încheierii prezentului contract, chiriaşul a achitat proprietarului, cu anticipaţie, suma de ------------------- ( -------------------) EURO, reprezentând chiria aferentă locuinţei pentru perioada Click or tap to enter a date. - Click or tap to enter a date..3.4. Chiriaşul mai plăteşte proprietarului cu titlul de garanţie contractuala pentru toata perioada de inchiriere si buna executare a acestui contract suma de ------------------- ( -------------------) EURO.Aceasta sumă va fi remisă Chiriasului la expirarea prezentului contract dupa dovada platii tuturor facturilor si dupa ce Proprietarul va constata executarea tuturor obligatiilor de catre prezentul contract, iar imobilul va fi predat catre Proprietar în starea în care a fost primit, mai putin uzura normală, în termen de 30 de zile de la terminarea contractului.Proprietarul are dreptul sa retina garantia ca si penalitate de reziliere inainte de termen, daca rezilierea se produce in timpul perioadei contractuale.3.5. Chiria nu se va modifica pe toată perioada contractuală.3.6. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,15% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depaşi totalul chiriei restante.3.7. Chiria se va plăti în EUR sau în RON la cursul BNR din ziua plaţii. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR4.1. Proprietarul are următoarele obligaţii: să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă si facturile platite la zi;să remedieze orice aparat electronic sau problemă din apartament dacă, cauza problemei nu s-a datorat manipulării greșite de către chiriaș (adica, dacă există o problemă tehnică din cauza unei utilizări normale sau a unei utilizări care este conform instrucțiunilor aparatelor electronice, proprietarul este responsabil să remedieze defectul. Chiriasul este responsabil cu remedierea defectului dacă acesta a deteriorat aparatul electronic sau dacă l-a folosit în mod defectuos)să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi în funcţionalitate a imobilului pe toată durata închirierii locuinţei;să nu patrundă în locuintă şi să nu-l deranjeze pe chiriaş. Proprietarul poate totuşi să intre în locuinţă cu condiţia de a-l anunţa în prealabil pe chiriaş în vederea executării unor eventuale reparaţii sau în vederea unei vizite lunare în care să se asigure de buna îngrijire a imobilului;să-i garanteze chiriaşului dreptul exclusiv de folosinţă a locuinţei pe toată durata contractului;sa permita instalarea retelei de calculatoare.4.2. Chiriaşul are urmatoarele obligaţii:să achite chiria si cheltuielile de întreţinere : gaz, energie electrică, apă,, taxe administrare imobil,internet,cablu tv, salubritate şi să pună la dispoziţia proprietarului documentele justificative;să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa proprie, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare.să remedieze orice aparat electronic sau problemă din apartament dacă, cauza problemei s-a datorat manipulării greșite de către acesta;să nu modifice locuinţa fără acordul scris prealabil al proprietarului;să asigure curaţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei pe toată durata prezentului contract;să nu cesioneze acest contract sau să subînchirieze locuinţa altei persoane fizice sau juridice fără acordul scris al proprietarului.V. REZILIEREA / ÎNCETAREA CONTRACTULUI5.1. Contractul de închiriere poate fi denuntat unilateral de catre proprietar /chirias înainte de termenul pentru care s-a încheiat, fara interventia instantelor judecatoresti, prin intermediul unei notificari scrise cu 30 de zile inainte de data propusa pentru incetarea contractului.5.2 Daca incetarea contractului este propusa de chirias, acesta va achita la zi atat chiria cat si costurile aferente utilitatilor pana la iesirea din imobil si dupa caz contravaloarea deteriorarilor aduse imobilului sau accesoriilor acestuia.  5.3. Dacă proprietarul încalcă contractul, acesta se obligă să-i returneze chiriaşului orice chirie plătită în avans.5.4 Contractul poate fi reziliat de parti, in caz de neexecutare a obligatiilor contractuale conform Art 1830 din Codul Civil .5.5 Contractul se va rezilia de drept in cazul intarzierii platii chiriei mai mult de 30 de zile, neplata utilitatilor, sau cand este imposibila convietuirea cu ceilalti locatariVI. LITIGIIEventualele litigii care s-ar putea ivi în legatură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.VII. FORŢA MAJORĂForţa majoră, legal notificată, exonerează de raspundere partea ce o invocă, în condiţiile legii.XIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 8.1. Părțile se obligă să păstreze confidentialitatea prevederilor prezentului contract și a informațiilor primite pe parcursul derulării contractului, atât pe perioada derulării, cât și ulterior încetării acestuia. În cazul în care prin nerespectarea clauzei de confidențialitate de către oricare dintre părți, se produce un prejudiciu celeilalte părți, partea in culpă va putea fi obligată la plata de daune interese, în cunatum egal cu valoarea prejudiciului creat.IX. GDPR9.1. Părțile declară că sunt de acord cu prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor ce au caracter personal din cuprinsul prezentului contract conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consitiului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulatie a acestor date în sensul inițierii și derulării de raporturi juridice între acestea inclusiv în vederea îmbunătățirii modului de comunicare prin intermediul poștei electronice, pentru comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare. 9.2. Părțile contractante se obligă să respecte și să aplice întocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toată durata derulării acestui contract inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Părți.X. CLAUZE FINALEPrezentul contract exprimă întelegerea deplină a părţilor cu privire la problemele descrise aici. Nici o modificare sau amendament la acest contract nu va fi valabil dacă nu se exprimă în scris şi dacă nu se semnează de ambele părţi.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, Click or tap to enter a date. în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.                                                                    PROPRIETAR CHIRIAŞLa preluarea imobilului, aparatele de măsură aveau următoarele indexuri:Index contor apa rece 1mcIndex contor gazmcIndex contor apa rece 2mcIndex energie electricăKW/HPROPRIETAR CHIRIAŞTELEFONPROPRIETARTELEFON CHIRIAŞ
  [tempDocumentSettingsPart:protected] => 

  [tempDocumentHeaders:protected] => Array
    (
    )
  [tempDocumentFooters:protected] => Array
    (
      [1] => 
Pagina PAGE 1 din 2
    )
  [tempDocumentRelations:protected] => Array
    (
      [word/document.xml] => 

    )
  [tempDocumentContentTypes:protected] => 

  [tempDocumentNewImages:protected] => Array
    (
    )
)

Nume:

Prenume:

Adresa:

Serie CI:

Numar CI:

CNP:

Eliberat de:

Eliberat la data de:

Valabil pana la data de: